Giàn phơi quần áo gắn tường

giàn phơi xếp ngang
sử dụng giá phơi đồ đúng cách